O projektu

- MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNICE KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA -
M. KONEČNÝ, V. KAPLAN, K. KEPRTOVÁ, Z. PODHRÁZSKÝ, Z. STACHOŇ, K. TAJOVSKÁ
Geografický ústav PřF MU Brno, Kotlářská 2 Brno 611 37 tel:549494925
zstachon@geogr.muni.cz, katkatajovska@email.cz

Úvod:
Kartografie a geoinformatika je základní stěžejní předmět v 1. ročníku všech akreditovaných oborů na Geografickém ústavu a jeho úspěšné zvládnutí je nutným předpokladem k postupu do dalšího studia. V současné době v různých formách studia tento předmět navštěvuje přibližně 90 posluchačů, do budoucna se počítá ještě s nárůstem na 100-120 studentů. Základy kartografie nebo GIS (geografických informačních systémů) má ovšem v osnovách i celá řada dalších oborů na Přírodovědecké fakultě, dále pak na Pedagogické a Filosofické fakultě.

K učebním materiálům patří především v 80. letech vydané kartografické učebnice, jež jsou dnes pouze v knihovnách v několika málo výtiscích a pro většinu studentů tedy obtížně dostupné. Dále pak několik monografických vysokoškolských skript na téma Geografické informační systémy vydaných na ostatních vysokých školách s rozdílnou kvalitou i záběrem probírané látky. Z tohoto hlediska je tedy zřejmé, že roztříštěnost literatury je rozhodujícím důvodem pro vznik multimediálních výukových textů, jež by beze zbytku komplexně pokrývaly vyučovanou tematiku.

V zahraničí dnes již existuje celá řada učebnic (i elektronických) zabývajících se touto problematikou a spojující zásady kartografické vizualizace s využitím GIS (moderních elektronických systému pro ukládání, správu a analýzu geoprostorových dat).

Klasická kartografie se dnes ocitá na dalším mezníku svého vývoje, kdy je chápána jako vědní disciplína, jež svým obsahem stojí na rozhraní technických, přírodních i společenských věd a snaží se tento multidisciplinární charakter uplatnit v mnoha oborech. Svým propojením právě s geoinformačními technologiemi vytváří velice silný nástroj pro podporu rozhodování v krizových situacích, při modelování krajiny, analýzy současného stavu a prognóz do budoucnosti. Uplatnění najde všude, kde je potřeba nějakým způsobem vizualizovat informace o prostorovém uspořádání (geoprostorové informace). Z tohoto důvodu je nanejvýš vhodné, aby již od začátku byla ve výuce zahrnuta tato variabilita vědního oboru kartografie (včetně kognitivního přístupu a individualizace) a studenti se naučili využívat všechny její možnosti (ne pouze klasickou kartografii, tak jak ji známe).

Cíle řešení:

Způsob řešení:
Multimediální výukový text byl vytvořen pomocí moderních webových technologií. Při jeho tvorbě byly využity dostupné prostředky pro elektronické publikování – hypertext, gif+flash animace, CSS kaskádové styly, SVG (vektorová grafika) apod.

Výsledný produkt obsahuje prostředí s možností testování schopností, kontrolních otázek, jednoduchého mapového výstupu a cvičení na základní kartografické a geoinformační dovednosti.

Dílčí kapitoly jsou vzájemně provázány hypertextovými odkazy, aby byla patrná souvislost jednotlivých témat a jejich návaznost.

Při tvorbě byla využita domácí i zahraniční literatura v tištěné a elektronické podobě. Součástí je podrobný seznam dostupné studijní literatury a odkazy na odborné www stránky (oborové časopisy, teorie, software, mapové servery, instituce poskytující mapové zdroje, školy, státní správa).

Publikace je koncipována tak, aby se dala v jakékoliv části vytisknout nebo uložit jako celek na datové nosiče CD, DVD.

Vzhledem k rychlému rozvoji zejména v oblasti geoinformačních technologií se předpokládá pravidelná aktualizace a doplňování učebního textu.

Obsah a struktura multimediální učebnice:
Učebnice Kartografie vzniká podle standartů XHTML ve specifikaci 1.1 strict. Grafická stránka učebnice je definována v kaskádových stylech (CSS). Dále je používán skriptovací jazyk PHP a databázový server MySQL. Učebnice je plně on-line editovatelná, tzn, kapitoly lze do učebnice přidávat libovolně bez nutnosti fyzického updatu souborů pomocí FTP protokolu. To napomáhá udržovat učebnici aktuální a celkově zjednodušuje práci s ní.

Hypertextové odkazy umožňuje sledovat současný vývoj jak u nás, tak ve světě, vyhledávat si jednotlivé autory a díla v rejstříku, popř. se vracet k odborným termínům, vysvětleným v první části.

Učebnice je také částečně přeložena do anglického jazyka.Multimediální učebnice Kartografie a Geoinformatiky,
© Obsah: V. Kaplan, K. Keprtová, M. Konečný, Z. Stachoň, K. Tajovská
© Design: Z. Podhrázský, Z. Stachoň
Geografický ústav PřF MU Brno, Kotlářská 2, Brno 611 37, Tel. (+420) 549 49 4925