Předcházející kapitola : Křovákovo zobrazení
Následující kapitola : Zobrazení UTM

1.4.3.2. Gauss - Krügerovo zobrazení

Gaussovo zobrazení je konformní válcové zobrazení v příčné poloze. Je nedílnou součástí souřadného systému S-42, který se používal do 31.12.2005 pro vojenské topografické mapy. Po tomto datu je nahrazen souřadným sytémem WGS84.

Obecnou teorii konformního zobrazení referenčního elipsoidu do roviny vytvořil Gauss v první polovině 19. století. Na počátku 20. století Krüger tuto teorii doplnil a upravil pro praktické využití (Srn 1986). V literatuře se proto potkáme s označením Gaussovo či Gauss-Krügerovo zobrazení.

Gaussovo zobrazení je konformním zobrazením referenčního elipsoidu (Krasovského) přímo do roviny. Elipsoid je rozdělen na 6° poledníkové pásy, každý pás je samostatně zobrazen do roviny.


Obr.4.5 Šestistupňové poledníkové pásy v Gaussově zobrazení (Upraveno podle: Srn 1986)

V Gaussově zobrazení se osový poledník pásu a rovník zobrazují jako přímky na sebe kolmé. Ostatní poledníky mají tvar sinusoid, jejich zakřivení je velmi malé. Obrazy rovnoběžek mají parabolický tvar, jsou konkávně zakřiveny k pólům a symetrické k rovníku.

V rovině zobrazení má každý pás svou samostatnou soustavu pravoúhlých rovinných souřadnic. Do přímkového obrazu osového poledníku je položena osa X, která je kladná k severu. Osa Y je ztotožněna s obrazem rovníku a je kladná směrem k východu. Počátek pravoúhlé rovinné soustavy souřadnic leží tedy v průsečíku obrazu rovníku s osovým poledníkem každého pásu. Při takto stanovených souřadnicích by se v každém pásu vyskytovaly záporné souřadnice. Proto se souřadnicím x přičítá konstanta 500 km a současně je uváděno číslo poledníkového pásu (viz Obr.4.6)


Obr.4.6 Pravoúhlý souřadný systém v Gaussobě zobrazení (Upraveno podle: Srn 1986)
Předcházející kapitola : Křovákovo zobrazení
Následující kapitola : Zobrazení UTM


Multimediální učebnice Kartografie a Geoinformatiky,
© Obsah: V. Kaplan, K. Keprtová, M. Konečný, Z. Stachoň, K. Tajovská
© Design: Z. Podhrázský, Z. Stachoň
Geografický ústav PřF MU Brno, Kotlářská 2, Brno 611 37, Tel. (+420) 549 49 4925